Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Środek Wyrazu" 2018

OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „Środek Wyrazu” 2018

REGULAMIN

1. Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Środek Wyrazu” jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów w Warszawie.
2. W konkursie mogą wziąć udział autorzy od 18 roku życia, debiutujący lub mający na koncie 1 książkę autorską.
3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie trzech utworów poetyckich w 4 kopiach maszynopisu. Kopie należy ułożyć w 4 komplety, tak aby zawierały każdy ze zgłoszonych utworów.
4. Każdy komplet powinien być podpisany godłem (godło: rodzaj hasła w formie słownej, nie graficznej).
5. Dane zawierające imię, nazwisko, adres, e-mail i numer telefonu autora należy umieścić w małej kopercie. Jeśli autor posługuje się pseudonimem, prosimy o dopisanie takiej informacji. Kopertę (jedną) należy podpisać swoim godłem, zakleić i dołączyć do przesyłki z kompletem utworów.
6. Utwory zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej nagradzane i publikowane, w tym także w internecie.
7. Każdy autor może przesłać tylko jeden zestaw wierszy.
8. Powołane przez organizatorów jury w składzie: Andrzej Sosnowski, Barbara Klicka i Adam Wiedemann dokona oceny nadesłanych prac oraz przyzna nagrody i wyróżnienia.
9. Utwory należy przesłać na adres:
Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów, ul. Kajakowa 12в, 02-838 Warszawa z dopiskiem na kopercie „Środek Wyrazu”.
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do prezentacji i publikacji nagrodzonych i wyróżnionych utworów.
11. Tematyka i forma prac jest dowolna.
12. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac.
13. Termin nadsyłania prac mija z dniem 24 października 2018 roku. Decyduje data stempla pocztowego.
14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 24 listopada 2018 r. w trakcie uroczystej gali rozdania nagród. Obecność podczas gali jest warunkiem otrzymania nagrody.
15. O wynikach konkursu laureacji zostaną poinformowani drogą e-mailową i/lub telefonicznie.
16. Organizator zapewnia nocleg dla laureatów.
17. Organizator nie zwraca kosztów podróży.
18. W sprawach spornych wynikających z interpretacji regulaminu ostateczną decyzję podejmie organizator.
19. Nadesłanie zgłoszenia na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzania danych osobowych w celach konkursowych i dalszych prezentacji prac, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami).

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 668 008 283