Regulamin Newsletter

Zgoda na otrzymywanie newslettera

Wpisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych Dzielnicowego Ośrodka Kultury Ursynów m. st. Warszawy, zwanego dalej DOK Ursynów, drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez DOK Ursynów z siedzibą w Warszawie (02-838) przy ulicy Kajakowej 12 B, który jest Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywanie informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) , Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury Ursynów z siedzibą przy ul. Kajakowej 12 B, 02-838 Warszawa, powołany Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXVIII/997/2016 z dn. 16.12.2016 r., wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta St. Warszawy, NIP: 9512448346, REGON: 368558429, tel.: 22 125 56 02, e-mail: biuro@dokursynow.pl , dalej jako „DOK Ursynów” lub „Administrator.”

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych w DOK Ursynów pod numerem telefonu: 22 125 56 02 oraz pod adresem e-mail: iod@dokursynow.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania przez DOK Ursynów informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych.

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO;

Dostęp do Pani/ Pana danych osobowych mogą mieć:

– pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na polecenie Administratora;

– podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym: dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych);

z zastrzeżeniem, że udostępnienie Pani/Pana danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane są przetwarzane czyli do czasu cofnięcia zgody na dostarczanie informacji lub złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu,

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością dostarczania informacji o ofercie zajęć i wydarzeń kulturalnych,

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.