RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako
„RODO”) , Dz. U. UE.L. z 2016 r. Nr 119) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowy Ośrodek Kultury
  Ursynów z siedzibą przy ul. Kajakowej 12 B, 02-838 Warszawa, powołany Uchwałą
  Rady Miasta Stołecznego Warszawy nr XXXVIII/997/2016 z dn. 16.12.2016 r.,
  wpisany do Rejestru Instytucji Kultury Miasta St. Warszawy, NIP: 9512448346,
  REGON: 368558429, tel: 22 125 56 02, e-mail: biuro@dokursynow.pl, dalej jako
  DOK Ursynów” lub „Administrator.”
 2. inspektorem ochrony danych w DOK Ursynów jest Pani Anna Klekowiecka,
  z którą można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących
  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
  z przetwarzaniem danych pod numerem telefonu: 22 125 56 02 oraz pod adresem email:
  iod@dokursynow.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą
  w celu prowadzenia przez Administratora działalności kulturalnej, w szczególności
  w celu organizacji zajęć znajdujących się w ofercie DOK Ursynów oraz innych
  wydarzeń kulturalnych,
 4. podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych w zakresie prowadzenia
  działalności kulturalnej jest art. 6 ust. 1 lit. a,b,c rozporządzenia RODO;
 5. dostęp do Pani/ Pana danych osobowych mogą mieć:
  • pracownicy i współpracownicy Administratora upoważnieni do przetwarzania Pani/Pana
   danych osobowych na polecenie Administratora;
  • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym:
   1.  dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcy usług
    teleinformatycznych, podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie);
   2. dostawcy usług prawnych i doradczych,
   3. inne podmioty, osoby lub organy – w zakresie i na zasadach określonych przepisami
    prawa,
    z zastrzeżeniem, że udostępnienie Pani/Pana danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie
    z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich
    bezpieczeństwem.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się
  poza Europejskim Obszarem Gospodarczym;
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w formie umożliwiającej
  identyfikację przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których
  dane są przetwarzane, tj. w przypadku danych przetwarzanych w celu organizacji
  zajęć – przez czasu uczęszczania na zajęcia przez Panią/Pana/ dziecko, którego jest
  Pan/Pani przedstawicielem ustawowym lub do czasu cofnięcia zgody na
  dostarczanie informacji lub złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec
  przetwarzania danych osobowych w tym celu oraz przez okres przedawnienia
  roszczeń zgodnie z przepisami prawa oraz przez okres przechowywania
  dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa,
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
  usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych
  osobowych narusza przepisy RODO;
 10. podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało
  niemożnością udziału w zajęciach lub wydarzeniu kulturalnym,
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
  w formie profilowania.